Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Gebruiksvoorwaarden & Link-beleid

Lees alle onderstaande voorwaarden ("Voorwaarden") voor deze website ("Site") aandachtig door. Door de toegang tot, het linken naar of het gebruik van deze site, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden, bezoek deze site niet, plaats er geen link naar en gebruik deze niet. Indien uw organisatie een Master Services Agreement met Broadridge heeft ondertekend, kan het zijn dat deze overeenkomst deze Voorwaarden in bepaalde opzichten heeft gewijzigd. Neem contact op met de beheerder van uw organisatie voor meer informatie.

Broadridge Financial Solutions, Inc., samen met haar dochterondernemingen en gelieerde partijen (gezamenlijk"Broadridge") behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden op elk moment te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen, en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn. Daarom verzoeken wij u, wanneer u deze Site bezoekt, linkt of gebruikt, de Voorwaarden te blijven raadplegen voor eventuele wijzigingen. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van deze Site nadat eventuele wijzigingen in de Voorwaarden zijn geplaatst, houdt in dat u de gewijzigde Voorwaarden accepteert. Indien u de Voorwaarden op enig moment niet wenst te aanvaarden, is het u verboden toegang te krijgen tot deze Site, er een link naar te plaatsen of deze te gebruiken. Alle door u voorgestelde voorwaarden die een aanvulling vormen op of in strijd zijn met de Voorwaarden worden door Broadridge uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van kracht.

 1. Gebruiker stemt in met de voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u de Voorwaarden, die een wettelijke overeenkomst tussen u en Broadridge vormen, hebt gelezen en begrijpt en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. U verklaart en garandeert dat u de volledige bevoegdheid hebt om de Voorwaarden te aanvaarden. Als u namens iemand anders aanvaardt, verklaart en garandeert u dat u de volledige wettelijke bevoegdheid hebt om die persoon of entiteit aan deze Voorwaarden te binden. Als u niet de volledige wettelijke bevoegdheid hebt om uw entiteit aan de Voorwaarden te binden, zorg er dan voor dat een bevoegd persoon van uw entiteit instemt met de Voorwaarden en deze accepteert, anders is het u verboden om deze Site te bezoeken, er naar te linken of er gebruik van te maken.
 2. Wet- en regelgeving. De toegang tot, het linken naar en het gebruik van deze Site zijn onderworpen aan alle toepasselijke internationale, federale, staats- en lokale wetten en regels. U gaat ermee akkoord deze Site niet te openen, te linken of te gebruiken op een manier die in strijd is met dergelijke wetten of regels. Overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Broadridge kan overtredingen van deze Voorwaarden onderzoeken en samenwerken met rechtshandhavingsinstanties om gebruikers die deze Voorwaarden overtreden te vervolgen.
 3. Intellectuele Eigendomsrechten. U erkent dat deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle inhoud die beschikbaar is op of via deze Website (gezamenlijk de "Site-inhoud"), eigendom is van Broadridge, of haar licentiegevers, en beschermd wordt door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, servicemerken, internationale verdragen en/of andere eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten en wetten van de Verenigde Staten en andere landen. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke auteursrecht- en andere wetten, en u mag de Site-inhoud niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, publiceren, verkopen, in licentie geven, er afgeleide werken van maken of op andere wijze gebruiken voor commerciële of openbare doeleinden. De handelsmerken, handelsnamen, logo's, ontwerpen en servicemerken die op deze Site worden weergegeven ("Merken") zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Broadridge en haar licentiegevers. U mag de Merken niet gebruiken voor enig doel, inclusief, zonder beperking, voor reclame of promotie, in enig openbaar medium, om enige goedkeuring door of relatie met Broadridge of haar licentiegevers te impliceren of als "hot links" of metatags in andere pagina's of websites op het World Wide Web te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Broadridge of een dergelijke licentiegever die eigenaar kan zijn van het Merk. Alle toekomstige rechten in en op de Site-inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot de onderliggende technologie en software, en alle patenten, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, knowhow en andere eigendomsrechten van welke aard dan ook onder de wetten van enige overheidsinstantie, in eigen land of in het buitenland, met inbegrip van rechten in en op alle toepassingen en registraties met betrekking tot het voorgaande (gezamenlijk de"Intellectuele Eigendomsrechten") zullen, tussen u en Broadridge, te allen tijde het enige en exclusieve eigendom van Broadridge zijn en blijven.
 4. Beperkingen. U gaat ermee akkoord de Site-inhoud niet te gebruiken, over te dragen of te verspreiden op een manier die zou kunnen concurreren met de activiteiten van Broadridge of een van haar licentiegevers. U gaat ermee akkoord de Site-inhoud op geen enkele wijze te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen, te verwijderen of anderszins te manipuleren en alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen die op de inhoud van de Site worden weergegeven, te behouden. U gaat er ook mee akkoord de Site-inhoud niet te kopiëren, openbaar te maken, te posten, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, er afgeleide werken van te maken, te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te demonteren, te koppelen aan of op onwettige wijze te gebruiken of te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Broadridge. U gaat ermee akkoord deze Site en de Site-inhoud uitsluitend te gebruiken voor uw eigen niet-commercieel gebruik en voordeel. Bovendien gaat u ermee akkoord deze Site niet te gebruiken voor illegale doeleinden of op een manier die niet in overeenstemming is met de Voorwaarden.
 5. Informatie van derden. Een deel van de informatie op deze Site wordt geleverd door onafhankelijke derden. Broadridge geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid van dergelijke informatie en wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor door derden verstrekte informatie.
 6. Links naar sites van derden. Deze Site kan links bevatten naar websites die worden gecontroleerd of aangeboden door derden (niet aan Broadridge gelieerde partijen). De links worden alleen voor het gemak aangeboden en Broadridge onderschrijft of beveelt geen producten of diensten aan die worden aangeboden door of informatie die is opgenomen in een van deze sites van derden. Broadridge wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor alle informatie, materialen, producten of diensten die worden geplaatst, aangeboden of die toegankelijk zijn op een van de sites van derden die gelinkt zijn naar deze Site. Broadridge doet geen uitspraken over de kwaliteit van een product of dienst op een dergelijke site van een derde partij. Bovendien wijst Broadridge hierbij alle aansprakelijkheid af voor eventuele tekortkomingen van producten of diensten die op deze sites van derden worden aangeboden of geadverteerd.
 7. Link-beleid. Als u een link naar deze Site of een andere Broadridge-website wilt plaatsen, dient u zich aan de volgende richtlijnen te houden:
  1. Neem geen inhoud van de Website, of inhoud van een andere Broadridge-site, op in uw website (bijv. door in-lining, framing of het creëren van andere browser- of rand-omgevingen rond de Broadridge-inhoud). U mag alleen een link naar deze Site, of een andere Broadridge-site, plaatsen door een onderstreepte, tekstuele link van uw website naar de startpagina van die Broadridge-site (een "Geautoriseerde Link") te plaatsen. Bijvoorbeeld, www.broadridge.com is de enige Geautoriseerde Link naar de Website van Broadridge Financial Solutions, Inc. "Startpagina" betekent de inleidende of belangrijkste webpagina van een website, die gewoonlijk dient als inhoudsopgave voor de site. Geen enkele andere link naar enige Broadridge site is toegestaan zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Broadridge.
  2. U mag geen Geautoriseerde Link naar een Broadridge-startpagina presenteren op een manier die suggereert dat Broadridge een relatie of verwantschap heeft met uw site of uw site, producten of diensten onderschrijft.
  3. Uw site mag geen onjuiste informatie bevatten over Broadridge, haar producten of diensten.
  4. U mag geen namen, logo's, ontwerpen, slogans, handelsmerken of dienstmerken van Broadridge gebruiken of andere woorden of codes die een Broadridge-site identificeren in een "metatag" of andere informatie die wordt gebruikt door zoekmachines of andere hulpmiddelen voor het lokaliseren van informatie om sites te identificeren en te selecteren, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Broadridge voor een bepaald gebruik.
  5. Uw site mag geen inhoud bevatten die als weerzinwekkend, beledigend of controversieel kan worden opgevat.
  6. Broadridge verbiedt onbevoegde links naar haar Websites en de framing van informatie op haar sites, of enig deel van haar sites, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Broadridge. Bovendien mag u geen enkele Broadridge-webpagina of delen van een webpagina archiveren, cachen of spiegelen. Broadridge behoudt zich het recht voor om onbevoegde links of frames uit te schakelen. Broadridge wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor materiaal op andere websites die links naar deze Site kunnen bevatten.
  7. Indien u enige inhoud van een Broadridge-site wilt gebruiken, herdrukken, framen of herdistribueren anders dan hierin is toegestaan, dient u toestemming te vragen aan Broadridge door te schrijven naar:  info@broadridge.com. Neem daarin op: (a) uw naam, e-mailadres en telefoonnummer; (b) de naam van uw bedrijf; (c) het website-adres of de -adressen waar het voorgestelde gebruik zal plaatsvinden; en (d) specifieke details over de overwogen link- of framingactiviteiten, met inbegrip van de inhoud of de webpagina('s) van deze Website die u wenst te gebruiken.
 8. Geen garanties. De Site-inhoud wordt geleverd "zoals het is" zonder garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, niet-inbreuk en vrijwaring van computervirussen. Broadridge voegt periodiek de Site-inhoud toe, wijzigt, verbetert of actualiseert deze zonder voorafgaande kennisgeving. Broadridge wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor eventuele fouten of omissies in de Site-inhoud. U bent als enige verantwoordelijk voor, en neemt alle risico's op zich die verbonden zijn aan uw toegang tot, de link naar en het gebruik van deze Site en de Site-inhoud. Broadridge is niet verantwoordelijk voor de tijdigheid, de verwijdering, onjuiste levering of het niet opslaan van gebruikerscommunicatie of personalisatie-instellingen.
 9. Beperkingen van de aansprakelijkheid. In geen geval zal Broadridge aansprakelijk zijn voor enige schade geleden door u of een derde partij, inclusief, zonder beperking, enige directe of indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, enige reputatieschade, winstderving, schade voor bedrijfsonderbreking, of verlies van informatie, programma's of andere gegevens) die het gevolg is van de toegang tot, het linken naar, het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze Site of van enige inbreuk op de veiligheid in verband met de overdracht van informatie via het internet, ongeacht de theorie van de aansprakelijkheid en zelfs indien voorzienbaar of zelfs indien Broadridge op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 10. Privacy. Het beschermen van de privacy van onze klanten en gebruikers van onze sites is belangrijk voor Broadridge. De Broadridge Website-Privacyverklaring beschrijft hoe wij de informatie die u ons op onze Site verstrekt, gebruiken en beschermen.
 11. Beveiliging. De veiligheid van informatie die via het internet wordt verzonden, kan nooit worden gegarandeerd. Broadridge wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor het onderscheppen of onderbreken van communicatie via het internet of voor wijzigingen in of verlies van gegevens. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van een wachtwoord, gebruikers-ID of andere vorm van authenticatie die betrokken is bij het verkrijgen van toegang tot met een wachtwoord beveiligde of beveiligde delen van Broadridge-sites. Om u en uw gegevens te beschermen, kan Broadridge uw gebruik van een klantensite, zonder voorafgaande kennisgeving, opschorten in afwachting van een onderzoek, indien een inbreuk op de beveiliging wordt vermoed.
 12. Overdracht van persoonsgegevens. U erkent en gaat ermee akkoord dat u, door Broadridge te voorzien van enige persoonlijke informatie via deze Website, instemt met de overdracht van dergelijke persoonlijke gebruikersinformatie over internationale grenzen heen als nodig is voor de verwerking in overeenstemming met de standaard zakelijke praktijken van Broadridge en de Broadridge Website-Privacyverklaring.
 13. Toegang tot wachtwoordbeschermde/beveiligde gebieden. De toegang tot en het gebruik van met een wachtwoord beveiligde en/of beveiligde delen van deze Site zijn uitsluitend voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. Ongeoorloofde toegang tot dergelijke gebieden is verboden en kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
 14. Procedure voor het instellen van vorderingen wegens inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten. Kennisgevingen van geclaimde inbreuken op auteursrechten, handelsmerken, octrooien of handelsgeheimen op deze Site dienen te worden gericht aan: Broadridge Financial Solutions, Inc., 5 Dakota Drive, Suite 300, Lake Success, NY 11042, VS, t.a.v.: General Counsel.
 15. Vrijwaring. U gaat ermee akkoord Broadridge en haar functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te vrijwaren, op uw eigen kosten, van alle claims, eisen, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke advocatenkosten), die voortvloeien uit of in verband staan met uw toegang tot, linken naar of het gebruik van deze Website.
 16. Beëindiging. Broadridge behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de Site of account te beëindigen om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overtreding van de toepasselijke wetgeving of schending van deze Voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw account kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. U erkent verder dat Broadridge niet aansprakelijk is voor de beëindiging van uw toegang tot of het gebruik van de Site.
 17. Scheidbaarheid. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan is deze bepaling scheidbaar zonder dat dit gevolgen heeft voor de afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Broadridge behoudt zich het recht voor om de Site-inhoud te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of te verwijderen.
 18. Jurisdictie/Toepasslijk Recht. Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New York, VS, en de toepasselijke federale wetten, zonder rekening te houden met de principes voor wetsconflicten. U gaat ermee akkoord dat alle procedures met betrekking tot deze Site en het hierin opgenomen onderwerp zullen worden gevoerd voor de rechtbanken van de staat New York of de federale districtsrechtbanken in New York, welke rechtbanken exclusief bevoegd zijn voor dit doel.

Bijgewerkt op 21/05/2018