Close

The right insights, right now

Access the latest news, analysis and trends impacting your business.

Explore our insights by topic:

About Broadridge

Retningslinjer for brug og linking

Du bedes læse samtlige følgende retningslinjer ("vilkår") vedrørende dette websted ("websted") omhyggeligt. Ved at få adgang til, linke til eller bruge dette websted accepterer du at være bundet af nedenstående vilkår. Hvis du ikke accepterer vilkårene nedenfor, skal lade være med at gå ind på, linke til eller bruge webstedet. Hvis din organisation har underskrevet en Master Services-aftale med Broadridge, kan den aftale have ændret disse vilkår i visse henseender. Kontakt din organisations administrator for at få nærmere oplysninger.

Broadridge Financial Solutions, Inc. sammen med virksomhedens datterselskaber og tilknyttede virksomheder (samlet "Broadridge") forbeholder sig ret til når som helst at ændre, fjerne eller føje til vilkårene, og de pågældende ændringer får virkning med det samme. Derfor bedes du, hver gang du går ind på, linker til eller bruger dette websted gennemse vilkårene igen for at se, om der er ændringer. Din fortsatte adgang til, linking til eller brug af webstedet, efter at der er indføjet ændringer i vilkårene, er udtryk for din accept af de ændrede vilkår. Hvis du på et tidspunkt ikke ønsker at acceptere vilkårene, er det forbudt for dig at gå ind på, linke til eller bruge webstedet. Vilkår og betingelser, som du foreslår, og som supplerer eller er i strid med vilkårene, afvises udtrykkeligt af Broadridge og har ingen retsvirkning.

 1. Brugersamtykke til vilkårene. Du erklærer og garanterer, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene, som udgør en juridisk aftale mellem dig og Broadridge. Du erklærer og garanterer, at du er fuldt ud beføjet til at acceptere vilkårene. Hvis du accepterer på vegne af en anden, erklærer og garanterer du, at du har fuldmagt til at binde denne person eller enhed til disse vilkår. Hvis du ikke har fuldmagt til at binde din enhed til vilkårene, skal du sørge for, at en person med bemyndigelse fra din enhed samtykker i og accepterer vilkårene, ellers er det forbudt for dig at få adgang til, linke til eller bruge webstedet.
 2. Love og regler. For adgang til, link til og brug af webstedet gælder alle internationale, føderale, statslige og lokale love og regler. Du accepterer ikke at gå ind på, linke til eller bruge webstedet på nogen måde, der der er i strid med de pågældende love eller regler. Tilsidesættelse af disse vilkår kan medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar. Broadridge kan undersøge tilsidesættelser af vilkårene og samarbejde med retshåndhævende myndigheder om at retsforfølge brugere, der tilsidesætter vilkårene.
 3. Immaterialrettigheder. Du anerkender, at webstedet uden begrænsning med alt tilgængeligt indhold på eller gennem webstedet (samlet "webstedsindholdet”) tilhører Broadridge eller virksomhedens licensgivere og er beskyttet af ophavsrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder, servicemærkerettigheder, internationale traktater og/eller andre ejendomsretlige eller immaterialretlige regler og bestemmelser i USA og andre lande. Du accepterer at skulle overholde alle ophavsretlige regler og andre love, og at du ikke må ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, offentliggøre, sælge, licensere, skabe afledte værker af eller på anden måde bruge webstedsindhold til forretningsmæssige eller offentlige formål. Varemærkerne, handelsnavnene, logoerne, design- og servicemærkerne, der vises på webstedet ("mærkerne") er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende Broadridge og virksomhedens licensgivere. Du må ikke bruge mærkerne til noget formål, herunder bl.a. reklame eller salgsfremstød i noget offentligt medium, til at antyde godkendelse fra eller nogen relation til Broadridge eller virksomhedens licensgivere eller bruge som "hot links" eller metakoder på andre sider eller websteder på World Wide Web uden forudgående skriftlig godkendelse fra Broadridge eller den licensgiver, der måtte eje mærket. Alle fremtidige rettigheder vedrørende webstedsindholdet, herunder bl.a. den underliggende teknologi og software og alle ophavsrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder, servicemærkerettigheder, forretningshemmeligheder, knowhow og andre ejendomsrettigheder af enhver art i henhold til lovgivning hørende under enhver indenlandsk og udenlandsk myndighed, herunder rettigheder i og til alle ansøgninger og registreringer, der vedrører det foregående (samlet "immaterialrettigheder"), skal i forholdet mellem dig og Broadridge altid ene og alene være og forblive Broadridges ejendom.
 4. Begrænsninger. Du accepterer, at du ikke må bruge, overføre eller distribuere webstedsindhold på nogen måde, der kan konkurrere med Broadbridges eller nogen af virksomhedens licensgiveres forretninger. Du accepterer, at du ikke må ændre, flytte, tilføje til, slette eller på anden måde manipulere med webstedsindholdet på nogen som helst måde, og at du skal bevare alle copyright- og andre meddelelser om enerettigheder, der vises i webstedsindholdet. Du accepterer også, at du ikke må kopiere, videregive, poste, distribuere, gengive, offentliggøre, vise, transmittere, udføre, skabe afledte værker af, dekompilere, foretage reverse engineering af, adskille, linke til eller ulovligt bruge eller gengive nogen del af webstedsindholdet uden Broadridges forudgående skriftlige samtykke. Du accepterer, at du udelukkende må bruge webstedet og webstedsindhold til din egen ikke-forretningsmæssige brug og fordel. Desuden accepterer du ikke at bruge websted til noget ulovligt formål eller på nogen måde i strid med vilkårene.
 5. Tredjepartsinformation. Nogle af oplysningerne på webstedet stilles til rådighed af uafhængige tredjeparter. Broadridge giver ingen garanti for rigtigheden af de pågældende oplysninger og fraskriver sig herved ethvert ansvar for oplysninger, der er stillet til rådighed af tredjeparter.
 6. Link til tredjepartswebsteder. Dette websted kan indeholde link til websteder, der kontrolleres eller tilbydes af tredjepart (der ikke er tilknyttet Broadridge). Disse link stilles kun til rådighed som en service, og Broadridge godkender eller anbefaler ikke produkter eller tjenester, der tilbydes på eller information, der findes på, noget af disse tredjepartswebsteder. Broadridge fraskriver sig herved ethvert ansvar for alle oplysninger, materialer, produkter eller tjenester, der vises, tilbydes, eller hvortil der kan fås adgang, på nogen af de tredjepartswebsteder, der er linket til nærværende websted. Broadridge afgiver ingen erklæringer angående kvaliteten af noget produkt eller nogen ydelse, der findes på en tredjeparts websted. Endvidere fraskriver Broadridge sig herved ethvert ansvar for mangler ved produkter eller ydelser, der tilbydes eller annonceres på disse tredjepartswebsteder.
 7. Retningslinjer for linking. Hvis du vil linke til dette websted eller et andet Broadridge-websted, skal du overholde følgende retningslinjer:
  1. Du må ikke inkorporer noget webstedsindhold eller indhold fra noget andet Broadridge-websted på dit eget websted (f.eks. ved in-lining, framing eller ved at skabe andre browser- eller randmiljøer omkring Broadridge-indhold). Du må kun linke til webstedet eller noget andet Broadridge-websted ved at give et understreget, tekstlink fra dit websted til startsiden for Broadridge-webstedet (et "autoriseret link”). For eksempel er www.broadridge.com det eneste autoriserede link til Broadridge Financial Solutions, Inc.s websted. ”Startside” betyder indledende eller hovedwebsiden på et websted, der typisk tjener som en indholdsfortegnelse for webstedet. Intet andet link til noget Broadridge-websted er tilladt uden Broadridges udtrykkelige, forudgående, skriftlige godkendelse.
  2. Du må ikke præsentere et autoriseret link til nogen Broadridge-startside på en måde, der antyder, at Broadridge har noget forhold eller tilknytning til dit websted eller støtter dit websted eller dine produkter eller ydelser.
  3. Dit websted må ikke give falske oplysninger om Broadridge eller virksomhedens produkter eller tjenester.
  4. Du må ikke bruge nogen af Broadridges navne, logoer, design, slogans, varemærker eller servicemærker eller andre ord eller koder, der identificerer et Broadridge-sted i nogen "metatag" eller anden information, der bruges af søgemaskiner eller andre informationsplaceringsværktøjer til at identificere og vælge websteder uden Broadridges udtrykkelige, forudgående, skriftlige tilladelse til en bestemt brug.
  5. Dit websted må ikke indeholde indhold, der kan opfattes som usmageligt, stødende eller kontroversielt.
  6. Broadridge forbyder uautoriserede links til sine websteder og indramning af information indeholdt på dets websteder eller en del af dets websteder uden Broadridges udtrykkelige, forudgående, skriftlig, godkendelse. Derudover må du ikke arkivere, cache eller spejle nogen Broadridge-webside eller dele af en webside. Broadridge forbeholder sig retten til at deaktivere alle uautoriserede link eller frames. Broadridge fraskriver sig ethvert ansvar for ethvert materiale på andre websteder, der kan indeholde links til nærværende websted.
  7. Hvis du ønsker bruge, genskabe, frame eller omfordele indhold på et hvilket som helst Broadridge-sted på anden måde end som tilladt her, skal du anmode om tilladelse fra Broadridge ved at skrive til info@broadridge.com. Du bedes anføre: a) dit navn, din e-mail-adresse og telefonnummer, b) navnet på din virksomhed, c) webstedsadresse(r), hvor den foreslåede anvendelse vil forekomme, og d) konkrete detaljer om de påtænkte link- eller indramningsaktiviteter, hvilket skal omfatte indholdet eller websiden(erne) på dette websted, som du gerne vil bruge.
 8. Ingen garantier. Webstedsindholdet stilles til rådighed "som det er og forefindes" uden garantier eller erklæringer af nogen art, være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og at det ikke er krænkende og fri for computervirus. Broadridge tilføjer til , ændrer, forbedrer eller opdaterer webstedsindholdet regelmæssigt, uden varsel. Broadridge fraskriver sig herved ethvert ansvar for alle fejl i eller mangler ved webstedsindholdet. Du alene er ansvarlig for og påtager dig alle risici forbundet med din adgang, link til og brug af webstedet og webstedsindholdet. Broadridge påtager sig intet ansvar for aktualitet, sletning, forkert levering eller manglende lagring af indstillinger for brugerkommunikation eller personalisering.
 9. Ansvarsbegrænsning. Broadridge er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader, som du eller en tredjepart har lidt, være sig, uden begrænsning, direkte eller indirekte, accessoriske, punitive, inadækvate skader eller følgeskader (herunder, uden begrænsning, skader på omdømme, mistede fortjenester, tab på grund af forretningsafbrydelse eller tab af information, programmer eller andre data), der er resultatet af adgang til, link til, brug af eller manglende mulighed til at bruge dette websted eller på grund af ethvert brud på sikkerheden forbundet med transmission af information via internettet, uanset om teorien om erstatningsansvar, og selv hvis det var forventet, eller endog hvis Broadridge blev informeret om muligheden for sådanne skader.
 10. Databeskyttelse. Det er vigtigt for Broadridge at beskytte data tilhørende vores kunder og brugerne af vores websteder. Broadridge-webstedets Erklæring om databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, du afgiver til os på vores websted.
 11. Sikkerhed. Sikkerheden for information, der transmitteres via internettet, kan aldrig garanteres. Broadridge fraskriver sig herved ethvert ansvar for enhver opfangelse eller afbrydelse af kommunikation via Internettet eller for ændringer i eller tab af data. Du er ansvarlig for at varetage sikkerheden for enhver adgangskode, ethvert bruger-ID eller anden form for autentificering, der er impliceret i at få adgang til områder beskyttet med adgangskode eller sikre områder på Broadridge-websteder. Med henblik på at beskytte dig og dine data kan Broadridge uden varsel suspendere din brug af et kundewebstedet, medens en undersøgelse står på, hvis der er mistanke om sikkerhedsbrud.
 12. Overførsel af personoplysninger. Du anerkender og accepterer, at du ved at afgive personoplysninger til Broadridge via dette websted erklærer du enig i, at overførsel af de pågældende personlige brugeroplysninger over internationale grænser er nødvendigt for behandling i overensstemmelse med Broadridges standardmæssige forretningspraksis og Broadridge-webstedets om erklæring om databeskyttelse.
 13. Adgang til adgangskodebeskyttede/sikre områder. Adgang til og brug af adgangskodebeskyttede og/eller sikre områder på dette websted er begrænset til autoriserede brugere. Uautoriseret adgang til sådanne områder er forbudt og kan føre til strafferetlig forfølgning.
 14. Procedure til fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af immaterialrettigheder. Meddelelser om påståede krænkelser af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder eller forretningshemmeligheder på dette websted skal rettes til: Broadridge Financial Solutions, Inc., 5 Dakota Drive, Suite 300, Lake Success, NY 11042, Att: General Counsel.
 15. Godtgørelse. Du accepterer at godtgøre, forsvare og holde Broadridge og virksomhedens ledere, bestyrelse, agenter og ansatte skadesløse for din egen regning for alle påstande, krav, tab, omkostninger og udgifter (herunder uden begrænsning rimelige advokathonorarer), der opstår som følge af eller i forbindelse med din adgang, link til eller brug af webstedet.
 16. Ophør. Broadridge forbeholder sig ret til at bringe din adgang til webstedet eller kontoen til ophør af enhver grund, herunder uden begrænsning tilsidesættelse af lovgivningen eller tilsidesættelse af disse vilkår. Du accepterer, at din konto kan bringes til ophør uden forudgående varsel. Du anerkender endvidere, at Broadridge ikke er ansvarlig over for dig for ophøret af din adgang til eller brug af webstedet.
 17. Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i disse vilkår bliver anset for at være ulovlig, ugyldig eller uvirksom, skal en sådan bestemmelse kunne udskilles uden at dette påvirker de resterende bestemmelsers virksomhed. Broadridge forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre eller slette indholdet af webstedet efter eget skøn.
 18. Værneting/lovvalg. Disse vilkår reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med loven i staten New York, USA og føderale love uden hensyntagen til lovvalgsprincipper. Du accepterer, at alle sager, der vedrører dette websted og indholdet heri skal føres for domstolene i staten New York eller de føderale distriktsdomstole, der har sæder i New York, hvilke domstole har eksklusiv kompetence med henblik herpå.

Opdateret 05.21.18